Regulamin
 

REGULAMIN SKLEPU 
 
Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego, prowadzonego pod adresem www.nadodatek.com.pl. (dalej „Sklep”). 
Administratorem i właścicielem Sklepu jest firma Na Dodatek Maria Zieńczuk, Michałówka 27, 21-200 Parczew NIP: 5391422037 Regon: 365259910 email: sklep@nadodatek.com.pl 
     
Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.nadodatek.com.pl 
Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 
Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu za pomocą formularza kontaktowego. 
   
  
 
1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 
 
Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 
Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. 
Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. 
Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu, poprzez dodanie towaru prezentowanego w Sklepie do koszyka, wskazanie sposobu płatności i dostawy, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury. 
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, włączoną obsługę Java Script, aktywny adres e-mail. 
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Serwisu i przeznaczone są do korzystani ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Są to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła,tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczaniaich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądźdeinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub Trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisyinternetowei mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta. 
Rejestracja w sklepie jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.  Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj), numer telefonu.Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów 
lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.Informacje podane przez Klienta podczas rejestracji lub wymagane przy zakupach bez rejestracji, powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. 
W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia. 
 
2. CENY, PŁATNOŚCI i FAKTURY 
 

Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
Formą płatności obowiązującą w Sklepie jest płatność przelewem, przekazem pocztowym, przelewem online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu. 
Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury. Klient niniejszym wyraża zgodę na wystawianie faktur drogą elektroniczną. 
 
 
3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 
 
Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do Klienta. 
Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu. 
Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od chwili wysłania do Klienta na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia informacji o otrzymaniu płatności za zamówiony towar i rozpoczęciu realizacji zamówienia, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od zawarcia umowy. 
Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania firm kurierskich, Poczty Polskiej.
Dostawa zamówionego w Sklepie towaru odbywa się przesyłką kurierską, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
    
 
3. REKLAMACJE (NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ) 
 
Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, w rozumieniu art. 222 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 Kodeksu Cywilnego. 
Reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy przesłać na adres: "Na Dodatek", Michałówka 27, 21-200 Parczew. 
Składając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową. 
Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. 
 
 
5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Konsumenta jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres: "Na Dodatek", Michałówka 27, 21-200 Parczew lub za pomocą e-maila na adres poczty elektronicznej: sklep@nadodatek.com.pl 
Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. 
W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. 
Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres: "Na Dodatek", Michałówka 27, 21-200 Parczew. 
Powyższy termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle towar przed upływem wskazanego terminu. 
W razie odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.  
Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 
Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się w sposób inny niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. Bezpośrednie koszty odesłania towaru ponosi Konsument. 
    
 
 
6. DANE OSOBOWE 
 
Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
Dane osobowe Klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. 
Przy składaniu zamówienia oraz rejestracji w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych. 
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez klienta zakupów lub świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 
Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych w Sklepie, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz za odrębną 
zgodą w celach marketingowo-promocyjnych.Zgodne z ustawą wskazaną w pkt. 2 powyżej, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. 
 
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
Informacje o towarach, ich opisy i ceny, stanowią ofertę zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zamieszczonego na stronie www.nadodatek.com.pl. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 
Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2016 r. 
 
 
 

Zapisz

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl